Cửa gỗ óc chó cao cấp. Bao gồm cửa đơn, cửa đôi, cửa lùa, cửa kéo…